Граматика кожної мови – це система правил, що описує, як слова взаємодіють між собою, які функції вони виконують і як можуть або не можуть змінюватися. Можна довго сперечатися, чи граматика германських мов складніша за граматику слов’янських, але однозначно можна погодитися, що в них є багато спільного, і це значно полегшує шлях вивчення іноземних мов. Наприклад, і в англійській, і в українській більшість частин мови збігаються. Тобто дієслово в англійській мові є дієсловом і в нашій мові, іменник є іменником, числівник є числівником, хоча у нас немає таких понять як артиклі чи герундії.

Частину мови можна перевірити у словниках (друкованих або онлайн). Зазвичай видання використовують загальноприйняті скорочення, які будуть однаковими у будь-якому джерелі інформації. Наприклад:

 • virus (n) – вірус (іменник)
 • weep (v) – плакати, ридати (дієслово)
 • contagious (а), (adj) – заразний (прикметник)
 • safely (adv) – безпечно (прислівник)
 • between (prep) – між (прийменник)
 • thirty (num) – тридцять (числівник)
 • until (cj) – доки не (сполучник)

В англійській мові виділяють вісім частин мови, тобто вісім різних категорій слів, які виконують свою роль у реченні. І, напевно, всі пам'ятають про прямий порядок слів, який не можна порушувати в англійському реченні. Кожна частина мови має своє визначене місце і дуже рідко його змінює. Чому так? Відповідь проста: оскільки частини мови не змінюють свої закінчення, то їх позиції чітко закріплені. У протилежному випадку речення буде просто абракадаброю.

Дехто може обуритися: «Навіщо знати ці частини мови? Невже не можна вивчити мову без цієї теоретичної інформації?». Звичайно, можна, але розуміння правил дає можливість правильно побудувати речення і уникнути грубих помилок та плутанини.

 

Заплутані частини мови в англійській: прислівник, прийменник, сполучник

Яка частина мови: прислівник чи прикметник?

Однією з найпоширеніших граматичних помилок є плутанина між прислівником та прикметником. Ось візьмемо просте речення, яке ніби звучить правильно:

I speak English very good.

Дослівно це речення перекладається так: «Я говорю англійською дуже добрий». Тобто в реченні вжито прикметник (який?) замість прислівника (як?). В українській мові прислівник легко визначити за суфіксами «о» або «е», в англійській мові більшість прислівників способу дії утворені від прикметників шляхом додавання закінчення «ly», проте це правило діє не завжди і різні прислівники можуть мати різні закінчення. Розглянемо основні типи прислівників в англійській мові.

Типи прислівників 

 

Прислівники часу

already

finally

lately

yet

recently

still

soon

вже

нарешті

нещодавно

вже (у заперечних реченнях та питаннях)

нещодавно

все ще

скоро

Прислівники місця 

here

there

тут

там

Прислівники способу дії

aggressively

badly

carefully

calmly

fast

hard

noisily

professionally

slowly

well

агресивно

погано

обережно

спокійно

швидко

тяжко

шумно

професійно

повільно

добре

Прислівники ступеню

absolutely

almost

completely

extremely

rather

totally

very

абсолютно

майже

повністю

дуже

досить

абсолютно, повністю

дуже

Прислівники вираження думки

luckily

fortunately

unfortunately

surprisingly 

на щастя

на щастя

на жаль

дивовижно, напрочуд

 

Прийменник як частина мови

Прийменник або preposition служить для зв'язку слів, словосполучень та фраз у реченні, а також може змінювати значення дієслів, утворюючи фразові дієслова. Умовно можна поділити прийменники на декілька видів залежно від їх складу чи функції. 

Класифікація прийменників за способом утворення

З огляду на їх утворення, можна виділити п’ять типів прийменників.

 1. Прості прийменники або Simple prepositions. Це прийменники місця та часу, як то at, in, on, with, from, near (at 6 a.m., in an office, on the table, in the room).

 2. Подвійні прийменники або Double prepositions. Ці прийменники утворені від двох простих прийменників і зазвичай визначають напрямок дії: into, onto, upon, upto. 

 3. Складені прийменники або Compound prepositions. Складаються з двох або більше слів. Наприклад: because of, in case of, instead of, by way of, on behalf of, on account of, in care of, in spite of, next to, due to.

 • There is a chair in front of the window. 
 • He is going to the gym in addition to stretching and yoga classes. 
 1. Дієприслівні прийменники або Participle prepositions. Мають закінчення -ed, -ing: considering, during, concerning, provided, assuming.

 • Considering the bad weather, they arrived quite quickly.
 • I have received several letters concerning the proposal for a new road in the city centre.
 1. Фразові прийменники або Phrase prepositions. Складаються з прийменника й іменника або іншого слова (a complement), що слідує за ним. Наприклад: 

 • I was really surprised at what they wrote.
 • He succeeded with a little help.
 • We first met at a party.

​​Заплутані частини мови в англійській: прислівник, прийменник, сполучник - 2

Класифікація прийменників за функцією у реченні

Якщо класифікувати прийменники відповідно до їх функцій і значення, то можна виділити п’ять видів.

 1. Прийменники часу вказують, коли відбувається подія. Найчастіше це прийменники at, in, on: 

 • On Fridays I study remotely. 
 • I finish work at 6 p.m. 
 • I was born in August. 
 • Last time we met at Christmas. 
 1. Прийменники місця і напрямку або просторові прийменники вказують на те, де відбувається подія. 

 • He's going to the doctor’s. 
 • The bus went through the tunnel. 
 • The children were running across the street. 
 • The man was walking towards me. 
 • The famous band were playing their music in front of an audience. 
 • The ATM is next to the entrance of the bank. 
 • Our school is close to a bank. 
 • Some people can stay under the water for more than 7 minutes.
 1. Причинно-наслідкові прийменники: because of, on account of, in accordance with, thanks to. 

 • Their flight was delayed because of the thunderstorm. 
 • In accordance with his wishes, he was buried in Italy.
 1. Прийменники відносин: with, without, against, except, by, besides, about. 

 • The majority of people voted against the new proposal. 
 • The exhibition is open daily except Mondays. 
 • I play many other sports besides basketball.
 1. Прийменники, що утворюють фразові дієслова: in, on, up, off, of, to, out. Характерною особливістю є те, що вони наголошені на відміну від прийменників місця чи часу. І це логічно, адже такий прийменник з дієсловом утворює нове значення. Порівняй: 

 • put up a fight – влаштувати бійку; 
 • put off a meeting – відкласти зустріч; 
 • put on your gloves – одягнути рукавиці.

Сполучник як частина мови

Сполучник – це службова частина мови, яка використовуються для поєднання однорідних членів речення, частин складнопідрядного речення, окремих фраз. Сполучники не вживаються самостійно, а лише з іншими членами речення, так би мовити, їх «обслуговують». Є три види сполучників: сурядні, підрядні та парні. 

 

Заплутані частини мови в англійській: прислівник, прийменник, сполучник - 3

 

 1. Сурядні сполучники або coordinating conjunctions використовуються для поєднання членів речення, які граматично рівноправні, або однорідні. Ці сполучники можна поєднати в абревіатуру FANBOYS: for, and, nor, but, or, yet, so.

 • You say that you're good friends and yet you don't trust him.
 • My knee started hurting so I stopped running.
 1. Підрядні сполучники або subordinating conjunctions поєднують дві частини складнопідрядного речення: головне речення і його підрядну частину. Такими сполучниками є because, before, after, how, in case, if, although, though, unless, since, until, till, while, whilst, therefore.

 • I nearly missed my flight because there was a long queue in the duty-free shop. Головне речення (I nearly missed my flight) і підрядне (there was a long queue in the duty-free shop) поєднуються сполучником «тому що».

 • I gained some weight while I was on holiday in Turkey. Головне речення (I gained some weight) і підрядне (I was on holiday in Turkey) поєднуються сполучником «поки».

Підрядні сполучники в свою чергу мають свою класифікацію відповідно до їх ролі у підрядному реченні.

 

Причинно-наслідкові сполучники

because, since, as

Сполучники часу

when, before, after, once, until, whenever, since, while

Сполучники місця

where, wherever

Сполучники умови

if, unless, in case

Сполучники контрасту

although, though, whereas

 

 1. Парні сполучники або correlative conjunctions завжди складаються з двох слів і вживаються для поєднання двох рівноцінних граматичних одиниць: either … or, neither … nor, not only … but also, and both … and. 

 • Both men and women have complained about poor service.
 • We can order either meat or fish.
 • Neither my mother nor my father learnt English at school, they learnt German.
 • Not only did he turn up late, but he also forgot his passport.

Чи можуть слова бути різними частинами мови?

Так, можуть. Одне слово може бути одночасно двома, трьома, а інколи і чотирма частинами мови. Іменники можуть бути дієсловами, дієслова – прикметниками, прикметники – прислівниками, а прислівники – сполучниками. Давай розглянемо найпоширеніші випадки.

Деякі прислівники мають однакову форму з прикметником, але мають різні значення. Порівняй:

 • He drives fast. – Він їздить швидко.
 • He is a fast driver. –  Він швидкий водій.
   
 • All your answers are wrong. – Всі твої відповіді неправильні.
 • You answered wrong. –  Ти відповів неправильно.
   
 • Her hair is straight. – У неї пряме волосся.
 • Let’s go straight to the office. –  Давайте підемо прямо до офісу.
   
 • I’ve made a hard decision. – Я прийняв важке рішення.
 • Miners work hard. – Шахтарі тяжко працюють.

Деякі прислівники мають однакову форму з прийменником, і також можуть мати різні значення. Наприклад:

 • I got lost so I asked a stranger where I was. – Я заблукав, тому запитав незнайомця, де я (so – прийменник).
 • Their new country house is so beautiful. – Їхній новий заміський будинок такий красивий (so – прислівник).
   
 • I haven't spoken to my manager yet. – Я ще не говорив з менеджером (yet – прислівник).
 • She's in her late fifties, yet somehow, she's attractive. – Їй близько 50 років, але вона приваблива (yet – сполучник).

 

Віталіна Калініченко

 

Дата публікації: 21 вересня 2021